Published: 2015-05-01

Integration of health promotion in clinical hospital departments: standards fulfilment, documentation of needs and service delivery

Jeff K Svane, Shu-Ti Chiou, Yuh-Lin Chang, Shu-Hua Shen, Chun-Hsiung Huang, Chui-Yi Pan, Ming-Nan Lin, Ying-Hua Shieh, Tuoh Wu, Shu-Chuan Wu, Tang-Tat Chau, Ling-Yu Hung, Yuen-Yee Kan, Chung-Jing Wang, Rey-Yue Yuan, Hui-I Yu, Ying-Hsiang Chuo, Miauh-Shin Chen, Hong-Ting Chan, Yu-Lan Chou, Di Pei, Nai-Phon Wang, TsungChang Tsai, Hung-Chi Wu, Hanne Tønnesen (Author)

11-17

Recommendations on smoking cessation intervention from Malmö International Strategic Seminar

Hanne Tønnesen, Luke Clancy, Paul Aveyard, Hans Gilljam, Matz Larsson, Mette Rasmussen, Johanna Adami, Peter Friberg, Göran Boëthius (Author)

25